Zawodyň arzan bahasy göwher dyrnak burawy Bit dyrnak çeper manikýur salony

Gysga düşündiriş:

Göwher dyrnak burawy näme?

Göwher dyrnagy burawululygy adatça millimetrde üýtgeýär, iş böleginiň ululyklary 1 mm-den 6mm-e çenli.Manikuristler üçin bitiň ululygy ileri tutulýar, has uly ululyklar manikýuristi ýerine ýetirmek üçin has köp iş berýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň spesifikasiýasy

Material: Göwher
Reňkler: Kümüş, blemgoşar
Grits: Jerime-den gödek: F (inçe) M (orta) C (gödek)
Şankyň ululygy: 3/32 "(2.35 mm)
Agramy: Takmynan.6.0g / 0.2oz
El görnüşi: Çep we sag eller üçin umumy
Hünär ussatlygy: Smoothumşak arassalamak, Daşky gurşawy goramak, ýokary hilli we antibakterial, Derä zyýan bermäň
Custöriteleşdirilen: OEM, ODM
Ulanylyşy: Gözellik aladasy, faceerüsti üwemek, ýuwmak, jaňlary aýyrmak
MOQ: 50 sany

Göwher dyrnak burawynyň aýratynlyklary?

Göwher dyrnagy burawgaty kyn ýerlerde ulanmak üçin niýetlenendir we kesikulanyň hiç bir janly dokumasyny aýyrmaga we kesikul meýdanynyň öli dokumalaryny aýyrmaga kömek eder.

Almaz dyrnak burawynyň dürli görnüşleri

Göwher dyrnagy burawdürli şekilleri bar, aşakdaky düşündirişler alaw görnüşi bilen top görnüşiniň arasyndaky tapawudyň we ulanylyşyň nämedigini görkezer.

-Al: Bu şekil göwher dyrnak gabyklarynyň arasynda iň meşhurlaryndan biridir, ikisi hem kesikulany dyrnak plastinkasyndan birneme ýokarlandyrmaga we kesikulyň aýrylmagyna we jel reňkiniň ulanylmagyna mümkinçilik bermek üçin ulanylýar.Dyrnagyň diwarlaryny, çatryklaryny gaýtadan işlemek üçin ulanylýar.Işleýän böleginiň uzynlygy 8 mm.

-bol: Topgöwher dyrnak buraw bölekleriiň meşhur stilleriň biridir.Bu bit görnüşi, jel poly aýrylandan we kesikulyň dyrnak plastinkasyndan birneme göterilenden soň kesikulany aýyrmak üçin ulanylýar.

Göwher dyrnak burawlamagyň artykmaçlyklary?

Giňden ulanmak: Manikýur bilen bir hatarda pedikýur, hem-de professional studiýa ulanmak ýa-da öýde ulanmak üçin amatly.

Bitlerimiz gowy ýerine ýetirýärler, gyzdyrmaýarlar, az tozan öndürýärler, müşderilerimiz bize gowy jogap bermäge taýyn, sebäbigöwher dyrnagyposlamaýar ýa-da ýylylyk öndürmeýär, bular başga ulanyş duýgusyny berýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň