OEM / ODM dyrnak buraw maşyny 35000rpm

Gysga düşündiriş:

CE şahadatnamasy ýokary tizlikli podşipnikler

Bu dyrnak buraw maşyny CE şahadatnamasyny tassyklady.0-30000 RPM-den tizligi sazlanyňyzda: (MIN-den Maks-a çenli), ýeterlik, üweýiş gaty çalt.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň spesifikasiýasy

Görnüşi: Dyrnak buraw maşyny
Material: Metal, plastmassa
Maks aýlaw tizligi: 30000rpm, 35000rpm, 40000rpm
Kuwwat bahasy: 10W, 24W, 36W, 48W, 54W, 64W, 65W, 80W, 90W
Garnituralar: Dyrnak buraw bitleri
Şahadatnama: CE RoHS LVD EMC UL
Aýratynlyk 1 Göçme gorag gabyk çeňňegi
2-nji aýratynlyk Simsiz we zarýad berilýän
Bahalandyrylan naprýa .eniýe 110 we 240V aw
MOQ 24 sany
Biz Hytaýda iri hünärmen abraziw zawody.OEM we ODM Bir nokatly hyzmat omöriteleşdirilen.

Gaýtadan zarýad berilýän we göçme

Takmynan 2,5 sagat zarýad alnanda, elektrik dyrnak faýly 5 sagat iş wagtyny dowam etdirýär. Işleýän wagty rozetkany dakmagyň zerurlygy ýok, korpusyň çüýrük dizaýny gurnamagy we sökmegi aňsatlaşdyrýar, asyp bilersiňiz guşagyňyza, biliňize, sumkaňyza ýa-da gapagyňyza salyp bilersiňiz

Aňsat işlemek

Elektrik dyrnak faýlynda ugry üýtgetmek üçin "FWD-Forward" "REV-Ters" funksiýasynyň düwmesi bar, el eseri üçin ony orta ortadan aýlaň, soňra buraw bölekleri açylar we soňra ak orta düwmäni basyň, deşigi ýapar we bitleri berk saklar.

Smoothuwaş we asuda

Bu dyrnak çalýan, çalmak üçin amatly 6pc hünärli üweýji kellesi bar.Smoothuwaş wibrasiýa we pes ses bilen işleýär, size ýakymly manikýur we pedikýur tejribesini berýär

Aýratynlyklary

Dyrnagyň çep elli we sag eli dyrnak tehnikleri üçin öňe we tersine goşa ugry aýlanýar, 0-dan 30,000 RPM-a çenli sazlanyp bilinýän tizlik, çeýe giňeldiş bilen ýuwaş we tekiz iş el dyrnagy, dyrnak çeper eserlerini gutarmak üçin amatly.

Gaýtadan zarýad berilýän we göçme elektrik dyrnak faýly takmynan 2,5 sagat zarýad alandan soň 5 sagat işlemäge dowam edip biler.

Bu dyrnak ýuwujy, amatly çalyşmak üçin 6pc professional üweýji kellesi bilen gelýär.Smoothumşak yrgyldyda we pes sesde işleýär, size ýakymly manikýur we pedikýur tejribesini berýär.

Bu enjam howpsuzlyk gorag ulgamy bilen enjamlaşdyrylandyr.Nädogry işlemek sebäpli aşa gyzmakdan gaça durmak üçin el bölegi işlemegi bes eder.Diňe güýji öçüriň we ulanmagy dowam etdirmek üçin enjamy täzeden açyň.

Dyrnak burawlaýjy maşyn, çüýli kesikulany kesmek, gaty jeli aýyrmak üçin dyrnak burawlamakdan başga-da, e faýl dyrnak matkasy oýmak, ýalpyldawuk, oýma, kesmek, galyndy üwemek, ýitileşdirmek, çägelemek, ýalpyldawuk maşyn we öý haýwanlary üçin ajaýyp dyrnak çalmak.Tebigy we emeli dyrnaklarda ajaýyp işleýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň