Dyrnak üçin abraziw sanding topary

Gysga düşündiriş:

Sanding toparynyň parametrleri

Material: import edilen Japanaponiýa NCA ak zebra

Reňk: Ak Zebra

Ölçegi: 6.35 * 12,7mm

Grit: 80grit (gödek);120grit (orta);180grit (gowy)

Mukdary: plastmassa halta 100pc çäge zolaklary

Arassa agramy: 25g-45g (has ýumşak we ýeňil)

Bukjanyň agramy: takmynan.33g-53g


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň spesifikasiýasy

Görnüşi: Sanding Band
Material: Mata, Alýumina
Reňkler: Goňur, Zebra ak, gara, ýaşyl
Grits: 40 #, 60 #, 80 #, 240 #, 320 #, 400 #, 600 #, özleşdirilip bilinýän gritler
Ölçegi: 6.35 * 12,7mm
Agramy: Bir halta üçin 0.05kg;Bir guty üçin 0.06 kg
Hünär ussatlygy: Smoothumşak, daşky gurşawy goramak
Custöriteleşdirilen: OEM, ODM
Ulanylyşy: Gözellik aladasy, faceerüsti üwemek, ýalpyldawuk
MOQ: 50 halta (sumka üçin 100pc);50 guty (guty üçin 100pc)

Sanding topary näme

Sanding Bandgaty gel dyrnagyny aýyrmak, akril şekillendirmek we tekiz ýer üçin garyşdyrmak üçin ulanylyp bilner.Akril dyrnak çalynandan soň kemçilikleri aýyryň.Zynjyr zolagynyň mandeli 3/32 ", şonuň üçin bazardaky 3/32" çüý çüýleri burawlaýjy maşynlaryň köpüsine laýyk gelýär.Professional studiýany ulanmak ýa-da öýde ulanmak üçin ulanylyp bilner, manikýur we pedikýur üçin ajaýyp.Dyrnak salony, gözellik salony, spa ýa-da şahsy manikýur pedikýurasy, öýde DIY dyrnak sungaty üçin amatly.

Sanding toparynyň aýratynlyklary

Çäge zolaklaryçydamly material bilen bezelendir.Ueelim bilen deň derejede paýlanan, goşmaça ýelim dökülmesi ýok.Tejribäni ulanmak üçin amatly döredýär, gaty jel dyrnagyny aýyrýar, akril şekillendirýär we tekiz ýer üçin garylýar.Akril dyrnak çalynandan soň arka doldurmak üçin ajaýyp we kemçilikleri aýyrýar.

Sanding toparynyň artykmaçlyklary

1. Ulanmak aňsat:Sanding Banddyrnak öwrenýänler üçinem ulanmak aňsat.Manikýur we pedikýur üçin ajaýyp.Tebigy dyrnaklarda, emeli dyrnaklarda-da işleýär.Dyrnak salony, gözellik salony, spa ýa-da şahsy manikýur pedikýurasy, öýde DIY dyrnak sungaty üçin amatly.

2. Köp funksiýaly:Çäge zolaklaryoýmak, oýmak, üwemek, marşrutlaşdyrmak, akril dyrnagyny ýiteltmek, çägelemek, dyrnak çalmak, gel dyrnagyny aýyrmak we başgalar ýaly köp ugurly hünär işlerini ýerine ýetirip biler.

3. Zäherli däl, ekologiýa taýdan arassa, aç-açan ýelim.Manikýur we pedikýur üçin amatly.Tebigy dyrnaklar üçin emeli dyrnaklar üçin hem ulanylyp bilner.Professional studiýany ulanmak ýa-da öýde ulanmak üçin ajaýyp.

4. Çydamly uly material bilen işlenip düzülende, ulanylanda ýykylmazlygyny we ýeriniň tekiz bolmagyny üpjün ediň.Ulanyja tejribe ulanyp rahatlyk beriň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň