Hytaý zawody Kwars dyrnagy Polşanyň bit lomaý satuwy

Gysga düşündiriş:

Daş dyrnak buraw biti 3/32 ″ Rotary Burr Cuticle Arassa degirmen manikýur pedikýur gurallary Dyrnak buraw esbaplary toplumy.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň spesifikasiýasy

Görnüşi: Kwars dyrnagy buraw biti
Material: Kwars / Daş
Ölçegi: 5.3 * 5.1mm, 5.2 * 5mm, 5 * 5mm, 4 * 12mm, 43 * 12mm, 4 * 12mm, 3.9 * 7.3mm
Bukja: Her biri üçin plastik turba
Şank: 3/32 "(2.35 mm)
MOQ: Hersi 50 sany
Ulanylyşy: Dyrnak burawy, Manikýur, Dyrnagy ýuwmak, Dyrnak faýly, Dyrnak çeper salony, Aýak
Üstünligi: Atylylyga çydamly, ýokary tizlikli, çydamly
Custöriteleşdirilen: OEM / ODM,
Biz Hytaýda iri hünärmen abraziw zawody.OEM we ODM Bir nokatly hyzmat omöriteleşdirilen.

Funksiýa

Dyrnaklaryňyzy üýtgediň, Öli derini aýyryň, Buraw kellesiniň kesişýän zolaklary dyrnaklaryňyzy ýuwmaga we üýtgetmäge kömek edip biler, Bu önüm dyrnak çeper enjamy üçin ussat dyrnak matkasydyr.Dyrnak jelini süpürmek üçin hem ulanylyp bilner.

Aýratynlyklary

Kesikulany arassalamak, jeli aýyrmak we dyrnak çeper maşynlarynyň köpüsine laýyk gelýär.Shank Ölçegi: 3/32 ", antibakterial, ýapylmaýar. Ajaýyp hil, çalt eltip bermek, satuwdan soň ýönekeý. Müşderilere kanagatlanarly hyzmat bermek üçin ähli güýjümizi edýäris. el degirmek duýgusy, derini goramak we ulanmak üçin amatly.

Bu bitleri dyrnak sungatynda, manikýurda we ş.m. ulanyp bolar, Professional, salonda ýa-da öýde ulanmak üçin amatly.Ownuk ululyk we tegelek dizaýn, dyrnaklaryňyzyň ýanyndaky ölen derini aýyrmagy aňsatlaşdyrýar.Şeýle hem barmak dyrnaklary we aýak dyrnaklary üçin ölen derini aýyrmak üçin ulanylyp bilner.Dyrnak jelini süpürmek üçin hem ulanylyp bilner.

Daş dyrnak buraw bölekleri: kelleli dyrnak buraw bölekleriniň dürli bölekleri aç-açan plastik gutuda gaplanýar, ölen derini has gowy aýyrmaga we dyrnaklaryňyzy üýtgetmäge kömek edýär.

Giňişleýin programma: Manikýur we pedikýur, dyrnak kesikullaryny arassalamak, dyrnagyň uçlaryny ýuwmak we dyrnagyň gyralaryny arassalamak, jel we akril aýyrmak üçin ulanylyp bilner.

Univershliumumy ululyk: Elektrik dyrnak faýl enjamlarynyň köpüsine, ýokary ussatlyk we synagdan geçen dizaýn sebäpli deriňiziň zeperlenmeginden goramak üçin amatly.

Hil materialy: poslamak aňsat däl ýokary hilli kwars materialyndan ýasaldy.Dyrnagyňyza we deriňize tebigy we zyýany ýok.

Dyrnak çeperçilik gurallary: Dyrnak salony, gözellik salony ýa-da şahsy manikýur pedikýurasy, öýde DIY dyrnak sungaty üçin ajaýyp gurallar.YAQIN-iň ýokary hilli adaty müşderileriň köpüsi halaýar.

Bellik

1. Ulanylmazdan ozal üweýji kelläni barlaň.

2. Ulanylanda tozanyň we dandaryň gözüň içine girmeginiň öňüni almak üçin äýnek ulanyň.

3. Ulanylandan soň, ýylmaýjy kelläni arassa saklamak üçin dezinfeksiýa ediň.

4. Eger üweýji kellesi ýykylsa, ony ulanmaň.

5. Bu önümi çagalaryň elinden almaň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň