Manikýur Geliň akril dyrnaklaryny garnituralary 5-den çykaryň

Gysga düşündiriş:

Karbid dyrnagy burawy näme?

Cdyrnak burawýokary hilli karbid materialyndan ýasalýar, şonuň üçin onuň ömri uzak.Ony ulanyp boljak we kyn etmek üçin birneme azalýar.Gel we akril dyrnaklary ýiti, tekiz we ýalpyldadyp bileris.Akril we hakyky dyrnaklar üçin amatly, manikýur we pedikur üçin ajaýyp, uzak möhletli ulanylyp bilner.Gatylygy göwheriň gapdalyndadyr we 3/32 it bit ulanýan dyrnak buraw maşynlarynyň köpüsine laýyk gelýär.

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň spesifikasiýasy

Görnüşi: Karbid dyrnagy buraw biti
Material: Karbid we poslamaýan
Jemi agram: Takmynan.6.0g / 0.2oz
Fleýta ölçegi: 60 6.60 mm
Kelläniň diametri: 6mm 6,6mm 4mm
Kelläniň uzynlygy: 13mm 13,8mm 14.5mm 15mm
Kelläniň reňki: kümüş, altyn, gök nano, gyrmyzy, älemgoşar, gara
Şank: 3/32 "(2.35 mm)
Grit: Jerime-den gödek: 3XF 2XF XF F (inçe) M (orta) C (gödek) XC 2XC 3XC 4XC 5XC
MOQ: Hersi 50 sany
Ulanylyşy: Dyrnak burawy, Manikýur, Dyrnaklary ýuwmak, Dyrnak faýly, Dyrnak çeper salony, Pedikur
Custöriteleşdirilen: OEM / ODM,
Biz Hytaýda iri hünärmen abraziw zawody.OEM we ODM Bir nokatly hyzmat omöriteleşdirilen.

Karbid dyrnagyny burawlamagyň aýratynlyklary?

Karbid dyrnagy burawamatly we moda, Dyrnaklary dyrnaklamazdan kesikullary arassalamak üçin dyrnagyň gyrasyna girip biler, deriňizi gorap biler we zyýan bermez, amatly we ygtybarly dyrnak işlemek tejribesini üpjün eder.Karbid dyrnak burawy az sürtülme we ýylylyk bilen az tozan döredýär.Salonda we öýde DIY dyrnak sungatyny halaýan adam üçin ajaýyp sowgat.

Karbid dyrnagyny burawlamagyň artykmaçlyklary?

1. Bizde 1-de 5 diýilýän häsiýetli proses barKarbid dyrnagy buraw, sebäbi birleşme ýokardan bazara, nepislikden gödeklige üýtgeýär.Karbid dyrnagy buraw bitiniň çep eli we sag eli üçin 2 aýlaw ugry bar.Akril dyrnaklary, jel dyrnaklaryny, poroşoklary we ýokary netijelilik bilen islendik dyrnak reňklerini aýryp biler.Ultra galyň gel dyrnaklaryny we giper-keratozy bejermekde örän oňat.

2. Uzak dowamly we arassalamak aňsat.Kontur, ýüzüni we kellesini şekillendirmek, gysgaltmak we arka doldurmak üçin ýörite ulanylýar.

3. Karbid dyrnagy buraw bitleridyrnak jellerini çalt aýyrmak üçin niýetlenendir we deriňize we tebigy dyrnaklaryňyza zyýan bermez.Olar pyýada ýörelgelerde we dykyz ýerlerde dyrnagyň ýüzüni ýuwmak üçin ulanylýar, kontur üçin ýörite ulanylýar, ýüzüni şekillendirýär, gysgaldýar we arka gapagyny kesýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň