Volfram karbidi gaty altyburçly nurbat dyrnak buraw bölekleri

Gysga düşündiriş:

Ynkylapçy kesilen we ygtybarly iş bölegi bilen, tekiz ýokarky bit has amatly we has ygtybarly bejergini öndürýär.
Agramy 10g
Material: Volfram karbidi
Şankyň ululygy: 3/32 1/8
Fleýta ölçegi: 6,6mm
Grit: 4XC 3XC 2XC XC CMF XF 2XF
Örtük: Gök Nano / Altyn / Kümüş / Gyrmyzy / Galaýy / Almaz / blemgoşaryň reňki
Paket: Şahsy.OEM / ODM goldaýar


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň spesifikasiýasy

“YaQin Carbide” dyrnak buraw bölegi arassa, çydamly, ýokary güýçli wolfram polatdan ýasalyp, ýokary öndürijilik we uzak ömri üçin niýetlenendir.
“YaQin Carbide Bit” akril, gaty jel, kristal dyrnagy aýyrmak üçin dyrnakdan çalt we täsirli uzatmak üçin ulanýar.

YaQin Carbide Bit-iň aýratynlyklary

· Arassa, çydamly, güýçli wolfram polat materialy

· Akril çalt we has täsirli tabşyrmak we aýyrmak

Dyrnak burawyňyza 3/32-den ýa-da 1/8 'çeňňegiň diametri laýyk bolup biler

· Highokary konsentrasiýa

· Ajaýyp ýylylygyň ýaýramagy we dykylmazlygy

· Saýlawlaryňyz üçin doly gözenek

· Dykylmaýar

Dogry ideg

Buraw bölekleriňizi arassalamak we arassalamak üçin şu ädimleri ýerine ýetiriň:

· 1-nji ädim
Kiçijik arassalaýjy çotga, alkogol we ýyly suw bilen ýuwup, ýerdäki tozany aýyrmak üçin karbid bölekleriňizi arassalaň.

· 2-nji ädim
Buraw bölekleriňizi dezinfeksiýa etmek üçin bellikde bellenen wagta çenli suwuk dezinfeksiýa siňdiriň.

· 3-nji ädim

Buraw bölekleriňizdäki owadan örtügi ýitirip we aýryp başlamagy üçin bitleriňizi gaty uzak wagtlap goýmaň!

· 4-nji ädim
Buraw bölekleriňizi doly guradyň we saklaň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň