Satylýan neýlon dyrnak çotgasy

Gysga düşündiriş:

YAQIN ýokary hilli dyrnak karbidi biraz arassalaýjy çotga.

Karbidiň reňki: Kümüş

Çotganyň reňki: gülgüne, gyzyl, sary, ak

Shank Ölçegi: 3/32 ”manikýur dyrnak buraw maşyny.

Marka: YAQIN gülgüne dyrnak karbid arassalaýjy çotga bit

Şekilini saklaýar we poslamaz normal Adaty şertlerde çişikleri dökmez

Ulanmak üçin has ygtybarly, derini döwmez

Goýmalar: Boýaglary, poslama, kebşirleme şkalasyna, üstündäki pos we metallardan ýanýan zatlary aýyrmak.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Heselimleýjiler üçin plastmassa, süýümli aýna we rezin ýüzleri taýýarlaň.

Astarlar we boýag üçin metal ýüzleri taýýarlamak.

Tamamlanmadyk kafel, daş, sement we kerpiç kerpiçini arassalamak

Köne boýagy aýyrmak we agaçdan gutarmak.Agaç öwrümlerini, relsleri, banistleri, bezemek we galyplamak

Elektrik funksiýasy bolan bu çotga, dyrnak karbidiniň tozanyny has täsirli we çalt arassalaýar. Bu arassa çotga esasanam dyrnaklary arassalamak üçin niýetlenendir.Manikýur etmezden ozal we soň tozany aýyrmaga kömek edýär.

Dyrnak karbid bitindäki we dyrnakdaky tozany arassalamaga kömek edýär.Her gezek ulanylandan soň biti goraýar, biti has uzak saklaýar. Ajaýyp çydamlylyk we ýokary hilli.Kiçijik ululyk we ýeňil göwrüm bilen tapawutlandyrmak aňsat we her ulanylyş üçin göterip bolýar.

Önümiň spesifikasiýasy

Görnüşi: Dyrnak çotgasy
Material: Neýlon, ýüň, ýüplük, mis, poslamaýan polat
Jemi agram: Takmynan.2.2g, 2.8g, 5.2g, 3g, 3.2g, 15g (dürli materiallara görä)
Şank: 3/32 "(2.35 mm)
Çotganyň diametri: 4,9mm, 6,6mm, 11,6mm, 20mm
Kelläniň reňki: Sary, ak, gülgüne, gök, gyrmyzy, kümüş, altyn
El: Çep eli, sag eli
MOQ: 50 sany
Ulanylyşy: Poslamaýan polat tutawaç, dökülme ýok, arassa dyrnak tozany we tozan ýuwýan kelle
Custöriteleşdirilen: OEM / ODM
Biz Hytaýda iri hünärmen abraziw zawody.OEM we ODM Bir nokatly hyzmat omöriteleşdirilen.

Aýratynlyklary we amaly

Arassa çotgalar manikýur etmezden ozal we soň dyrnaklaryňyzy arassalamak üçin niýetlenendir.Dyrnak burawlaýjy kelläniň ýarylmagyndaky kirleri arassalamak üçin ulanylyp bilner.Dokary dykyzlykly çotga saçlary, dökmäň, has çydamly.Olaryň her biri aç-açan guty bilen gaplanýar, saklamak aňsat.Kiçijik göwrümli göwrüm we ýeňil agram bilen göçme manyda.

Şeýle hem tebigy dyrnaklaryň, jel dyrnaklarynyň we akril dyrnaklaryň ýüzüni arassalamak üçin ulanylyp bilner.Her gezek ulanylandan soň tozany arassalap, karbid bitiňiz has uzak dowam eder.Dyrnagyňyzy sagdyn saklamak karbidiň biraz arassalanmagy ýaly möhümdir.Karbid çotgasy bitimiz ýeňil we göçme, götermek gaty aňsat we karbid bit saklaýjysy bilen tertiplenip bilner.Şeýle hem aňsat tanamak üçin gaýtadan ulanylýan we gözüňi özüne çekiji görnüş.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň