72 sany dyrnak buraw biti keramiki / göwher / volfram karbid dyrnagy buraw bölekleri kesikulany aýyrmak üçin

Gysga düşündiriş:

Dyrnak buraw bölekleriniň köp ulanylmagy - Smoothumşaklaşdyrmak, şekillendirmek, arassalamak we ş.m.Dyrnaklaryňyzy buraw bölekleri bilen kämillige öwüriň.

3/32 ″ dyrnak buraw maşynynyň köpüsine laýyk gelýär.Dyrnak salony, gözellik salony, spa ýa-da şahsy manikýur pedikýurasy, öýde DIY dyrnak sungaty üçin amatly. Öýde dyrnaklary maşgalaňyz we dostlaryňyz bilen ulanmak gyzykly we bagtly.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

YAQIN Dyrnak burawlaýyş toplumy - Karbidden, göwherden, keramikadan ýasalan , professional faýl buraw bölekleri gaty gel dyrnagyny aýyrmak üçin berkdir, az sürtülme we ýylylyk bilen az tozan döredýär.Dyrnak tehnigi bolsun ýa-da öýde dyrnaklaryňyzy etmegi gowy görýän bolsaňyz, bu ýokary hilli dyrnak matkasy, professional dyrnak üpjünçiligiňiziň iň möhüm böleklerinden biri bolar.
Buraw desgalarynyň hemmesi tekiz we gyzdyrmaň.Deriniň zeperlenmeginden goraýar.volfram karbid dyrnagyny arassalamak aňsat ung Volfram karbid materialy poslamaz we poslamagyň öňüni almaz.keramiki dyrnak burawy iň gowy konsentrasiýa eýe.Uzak ömri we super çydamlylygy bar.Poslamaýan polatdan ýasalan berk, sürtülme çydamly polikristally göwher bilen örtülen göwher dyrnak, öli derini we dyrnaklaryň töweregindäki jaňlary çalt we täsirli aýyryp biler, bu kesikul bejergisinde hem ulanylyp bilner.Her proseduradan soň buraw böleklerini arassalaň we sterilizasiýa ediň.Çotga bilen süpüriň we sabynly suw bilen ýuwuň.

Önümiň spesifikasiýasy

Önümiň parametrleri barada maglumat
Marka ady: YAQIN
Harydyň görnüşi: Elektrik enjamy buraw we aksesuar
Kelläniň diametri: 6mm 6.5mm 6.6mm
Kelläniň uzynlygy: 13,8mm 15mm
Grit: XF FMC XC 2XC
Reňk: Açyk ýaşyl, gyzyl, gök, goýy ýaşyl, gara, sary
Material: Keramiki bitler
Önümçilik ýeri: Wuxi, Hytaý
Ulanylyşy: Manikýur, ýalpyldawuk, jaňlary aýyrmak
Custöriteleşdirilen: OEM / ODM
Arza: Öý we salonyň hünärmeni u
Şankyň diametri: 3/32 "(2.35 mm)
Üstünligi: Atylylyga çydamly / speedokary tizlik / çydamly
Wibrasiýa: <0.02 mm = Iň gowy hil !!!!
Biz siziň islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin doly önümçilik kuwwatyna eýe bolan Hytaýda iň uly abraziw zawodydyrys.

Aýratynlyklary

Top barreli Iň ýokary howpsuzlyk biti

Dyrnagy zaýalamazdan, kesikul meýdanyna ýakyn dyrnak dizaýnyny aýyryň. Täze başlanlar üçin amatly.

Uly barrel ýokarsy

Dyrnagyň üstünde ýerüsti işleri aňsatlyk bilen ýerine ýetiriň. Artykmaç galyň we tertipsiz dyrnaklary gysgaldyň we şekillendiriň.

Çotga bit

Bitlerdäki ýa-da dyrnaklardaky tozany aňsatlyk bilen arassalaň. Bitleri goraň.

Keramiki konus bölekleri

Kesikulany we goşmaça ýelimleri aýyryň.Dyrnagyň ýa-da gyralaryň aşagynda ulanylýar.Inçe göwrümi sebäpli aýak dyrnaklarynyň üstünde ulanmak üçin ajaýyp.

Iňňe

Galan ýerlere barmak üçin galyndydan bejerilen jel ýa-da kesikullary zyňmak.dyrnaklaryň aşagy arassa, gyralary, arka taraplary.dizaýnlary we ýylgyryş çyzyklaryny oýmak.

Almaz Top

Dyrnaklary arassalamak / önümi şekillendirmek / arka ýazmak üçin ulanylýan 3/32 armatura.Kesikullary arassalamak we derini goramak üçin.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň