Blemgoşar dyrnak buraw bitleri göwher

Gysga düşündiriş:

Professional dyrnak buraw bitleri toplumy

30 älemgoşar göwher göwher karbid bitlerini goşuň.Bu toplumda dyrnak sungaty üçin zerur bolup biljek dyrnak buraw gurallarynyň hemmesi diýen ýaly bar.Professional manikurist ýa-da dyrnak sungatyny öwrenýänler üçin amatly.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň spesifikasiýasy

Görnüşi: Dyrnak burawlaýyş toplumy
Material: Karbid, keramika, göwher, silikon, kwars, daş, mata, alýumin, plastmassa, mata
Gaplamagyň spesifikasiýasy: Gaplamak üçin 6 sany, gaplamak üçin 7 sany, gaplamak üçin 10 sany, gaplamak üçin 12 sany, gaplamak üçin 30 sany, gaplamak üçin 36 sany, gaplamak üçin 36 sanysy;
Reňkler: kümüş, altyn, gök nano, gyrmyzy, älemgoşar, gara, ak, gülgüne, sary, gök, çal, ýaşyl, goňur, ak zebra,
Şank: 3/32 "(2.35 mm)
Grit: Jerime-den gödek: 3XF 2XF XF F (inçe) M (orta) C (gödek) XC 2XC 3XC 4XC 5XC
MOQ: 72 dýuým dyrnak buraw toplumy üçin 5 set, beýleki gaplama spesifikasiýasy üçin 50 toplum
Ulanylyşy: Dyrnak burawy, Manikýur, Dyrnaklary ýuwmak, Dyrnak faýly, Dyrnak çeper salony, Pedikura, Dyrnak çeperçilik salony, Gözellik aladasy, Üsti üweýiş, ýalpyldawuk, Çagyryşlary aýyrmak
Custöriteleşdirilen: OEM / ODM
Biz Hytaýda iri hünärmen abraziw zawody.OEM we ODM Bir nokatly hyzmat omöriteleşdirilen.

30 sany göwher karbid buraw bitleri

Dyrnak burawlamak üçin bu howpsuzlyk bölekleri, dyrnaklaryň gysga ýerlerine girmegine kömek edip biljek ýapyk nokada has ýuka.Ulanmak üçin amatly, derini goraýjy, dyrnaklary berkitmek we kesikul meýdanyny, gyralary arassalamak üçin ajaýyp.Göwher karbid materialy diňe bir poslamaýan bolmak bilen çäklenmän, ýylylyk garşylygy bilen aşa gyzmagyndan gorap bilýär.30 bölek dyrnak burawlaýyş modelleri dürli hünärli dyrnak işlerini ýerine ýetirmek üçin dürli güýçlere uýgunlaşyp biler.Kesgitlemek, üwemek, arassalamak, oýmak, ýumşatmak, ýuwmak we gel we akril dyrnaklary çalt we täsirli görnüşde üýtgetmek.

Ulanyş gerimi

30PCS dürli dyrnak buraw bölekleri, 3/32 "biti ulanýan elektrik dyrnak buraw maşynlarynyň köpüsine laýyk gelýän uniwersal 3/32" (2.35mm) poslamaýan polatdan ýasalan çeňňek.Uzak wagtlap ulanylmaga çydamly, dyrnak salony, gözellik salony, spa ýa-da şahsy manikýur pedikýurasy, öýde DIY dyrnak sungaty.

Arassalamak aňsat

Dyrnagyň buraw bölekleri poslama çydamly, şeýle hem dyrnaklar üçin dykylmaýar.Dyrnak çotgasy bitleriň ýa-da dyrnaklaryň üstündäki tozany aňsatlyk bilen arassalap biler, her gezek ulanylandan soň bitleri gorap biler, dyrnaklaryňyzy sagdyn saklar.

Dyrnaklaryň iň galyň we iň berkine durup bilýän çydamly göwher material. Artykmaç ýa-da ölen derini aňsatlyk bilen aýyrmak we dyrnaklary çişirmek we şekillendirmek.Professional dyrnak çeper eseriňizi üýtgediň, öýde dyrnak sungatyny DIY edip bilersiňiz.

Aýratynlyklary

Poslama garşylygy we çydamlylygy bilen ýokary hilli we gaty geýilýän daýmonddan ýasalan.Dyrnak çeper eserleriňizi ýerine ýetirmek we deriňizi zeperlerden goramak üçin özboluşly dizaýn hünärlidir.

Islän ýeriňizde götermek aňsat.Dyrnak çeper eserleriňizi ýerine ýetirmek üçin wagtyňyzy tygşytlamak üçin amatly we täsirli.Bu dyrnak burawlaýyş gurallary dyrnagyňyzy çişirip we ýumşadyp, görnüşini üwürip, gel dyrnagyny ýa-da ölen derini aýryp biler.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň